jakpomoci

Statut nadačního fondu SUNRISE evropský nadační fond

 

I.

1. Michaela Ludvíková, nar. 26.7.1991, bytem Dolní Kounice, Zámecká 795/7, PSČ 664 64, (dále též jako zakladatel), založila podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku zakládací listinou nadační fond SUNRISE — evropský nadační fond, se sídlem Diváky. 2. Zakladatel v souladu s § 314 občanského zákoníku a článkem XIII. zakládací listiny nadačního fondu vydává statut nadačního fondu SUNRISE — evropský nadační fond následujícího obsahu.

 

II.

1. Nadační fond je zřizován za účelem zajištění podpory společenských, hospodářských, kulturních, vědeckých, vzdělávacích, zdravotních, sportovních, uměleckých, environmentálních, humanitárních, osvětových, poradenských a konzultačních projektů, studií, výzkumů a aktivit institucí, organizací, skupin i jednotlivců, jejichž cílem je především zlepšení životní úrovně obyvatel, odstraňování nezaměstnanosti a negramotnosti, odstraňování sociálních rozdílů, zlepšení porozumění a spolupráce mezi jednotlivými lidmi, etniky a národy, rozvíjení občanské společnosti, zachování a prosazování základních lidských práv a svobod, rozvíjení schopností sportovně a jinak talentované mládeže, uchování kulturního a přírodního dědictví, rozvoj duchovních hodnot, ochrana a zlepšení životního prostředí, rozvoj zdravého životního stylu, a to na území nejen České republiky, ale i v zahraničí.

 

III.

1. Nadační příspěvky mohou být poskytovány jednotlivcům, fyzickým a právnickým osobám, občanským sdružením, spolkům, nadacím a nadačním fondům, jejichž činnost souvisí s činností, která v rozsahu účelu nadačního fondu může přispět k naplnění tohoto účelu, a to na základě žádosti těchto subjektů o nadační příspěvek, či na základě návrhu člena správní rady.

2. Podmínky použití nadačních příspěvků stanoví správní rada v rozhodnutí o poskytnutí nadačního příspěvku. Plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků je oprávněn kontrolovat zakladatel a(nebo) revizor nadačního fondu.

3. U finančních prostředků se peněžní příspěvek beneficiantovi poskytuje bankovním převodem, úhradou faktury vystavené dodavatelem na smluvený účel, zasláním poštovní poukázky popř. výjimečně proplacením v hotovosti u částek nepřesahujících 10.000,- Kč. U jiných majetkových hodnot se tyto předávají beneficiantovi jejich poskytnutím nebo zapůjčením na základě uzavřené darovací smlouvy nebo odpovídající typové smlouvy o přenechání věci k užití jinému.

4. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.

5. Beneficiant je povinen nadační příspěvek použít v souladu s účelem a podmínkami zakotvenými ve smlouvě mezi nadačním fondem a beneficiantem, přičemž výplata nadačního příspěvku musí vždy sledovat souladnost s účelem nadačního fondu.

 

IV.

1. Správní rada nadačního fondu má tři (3) členy. Počet členů správní rady nesmí klesnout pod stanovený počet tří (3) členů.

2. Členem správní rady nadačního fondu nemůže být revizor nebo osoba, která je vůči nadačnímu fondu v pracovním poměru a osoba, která není ve vztahu k účelu nadačního fondu bezúhonná. Bezúhonným se považuje ten, kdo v minulosti svým jednáním prokázal, že je schopen obezřetné správy cizího a(nebo) vlastního majetku, kdo nebyl v souvislosti s touto činností trestán pro úmyslný trestný čin a u koho je i jinak zjevné, že bude s to splnit veřejně prospěšný účel.

3. Správní rada po každé nové volbě všech svých členů volí ze svého středu předsedu správní rady.

4. Schůzi správní rady svolává předseda správní rady, a to podle potřeby. Správní rada se však schází nejméně dvakrát ročně. Na písemnou žádost zakladatele, kteréhokoliv člena správní rady se musí schůze svolat nejpozději do 30 dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a obsahovat návrh pořadu jednání.

5. Schůze správní rady je schopna se platně usnášet tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro platnost usnesení správní rady je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy správní rady.

6. Pozvánka na schůzi správní rady s uvedením doby a místa konání a pořadu jednání musí být odeslána nebo na potvrzení doručena členům správní rady nejpozději 15 dnů přede dnem konání schůze. Schůze správní rady se však považuje za řádně svolanou i bez dodržení patnáctidenní lhůty tehdy, když všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.

7. V nutných případech, které nestrpí odklad, může předseda správní rady vyvolat usnesení správní rady per rollam písemným nebo dálnopisným dotazem u všech členů správní rady. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové správní rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližší schůzi správní rady zapsáno do zápisu.

8. Schůzi správní rady řídí předseda správní rady, a pokud to není možné, její člen zvolený na počátku jednání. O průběhu a usnesení schůze se sepisuje zápis, který podepisuje předseda správní rady a zapisovatel. V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se zdrželi hlasování. Jestliže některý člen správní rady hlasoval jinak než většina, musí být jeho odchylné mínění na jeho žádost v plném rozsahu zaznamenáno do zápisu. Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů od konání schůze a do 3 dnů od jeho vyhotovení se doručuje všem členům správní rady a revizorovi.

9. Schůze správní rady má právo se účastnit i revizor. O konání schůze musí být informován pozvánkou stejně jako členové správní rady.

 

V.

1. Nadační fond má revizora. Funkční období revizora je pětileté, přičemž revizora lze volit i opakovaně.

2. Revizorem nadačního fondu nemůže být člen správní rady nebo likvidátor nebo osoba, která je vůči nadačnímu fondu v pracovním poměru a osoba, která není ve vztahu k účelu nadačního fondu bezúhonná. Bezúhonným se považuje ten, kdo v minulosti svým jednáním prokázal, že je schopen obezřetné správy cizího a(nebo) vlastního majetku, kdo nebyl v souvislosti s touto činností trestán pro úmyslný trestný čin a u koho je i jinak zjevné, že bude s to splnit veřejně prospěšný účel.

 

VI.

1. Zakladatel může změnit statut samostatně poté, co o změnách vyrozumí správní radu. O změně statutu může rozhodnout také správní rada, po předchozím souhlasu revizora.

 

VII.

1. V otázkách, které nejsou zakládací listinou nebo statutem řešeny, se právní režim nadačního fondu řídí platnou právní úpravou, zejména občanským zákoníkem.

 

V Brně dne 14. května 2015

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISŮ NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

 

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 010790 / 125 / 2015 / C Já, níže podepsaný, JUDr. Milan Švejda, Ph.D., advokát, se sídlem v Brně, Dřevařská 12, 602 00, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 4303, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou ve dvou (2) ověřených vyhotoveních vlastnoručně podepsala

1) Michaela Ludvíková, nar. 26.7.1991, bytem Dolní Kounice, Zámecká 795/7, jejíž totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 115686120

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Brně dne 14. května 2015