jakpomoci

Zaměření na boj proti šikaně a omezení kriminality mezi mládeží

SUNRISE evropský nadační fond pomáhá šikanovaným jedincům a skupinám s důrazem na preventivní řešení tohoto závažného celospolečenského problému.

Do boje proti šikaně musí být zapojeny především samotné děti. Přestože to školy většinou nerady připouštějí s šikanou se setkalo téměř každé dítě. Ať už fyzickou nebo psychickou která je často opomíjena až tolerována ačkoli může mít podobné dopady jako násilí. Navíc do toho v dnešní době vstoupila kyberšikana, která je pro učitele i rodiče v podstatě nekontrolovatelná. Ve svobodném internetu jsou možnosti kyberšikany takřka bezmezné. Účelem SUNRISE je zmírnění důsledků této šikany tím, že připravíme děti na možnou obranu.

V boji proti šikaně jsme dobrovolným humanitárním sdružením. Pracují zde odborníci se zaměřením na problematiku šikanování a také rodiče, kteří mají prožitou a zvládnutou osobní zkušenost s takto terorizovaným dítětem. Vítaní jsou seriózní zájemci se sociálním cítěním, ochotní se dále vzdělávat. Kromě toho je neustále v pohotovosti psycholog a tým pro řešení krizových situací pro případ, že by bylo v ohrožení zdraví. Mladí poradci, kteří mají o pomoc jiným zájem v našem nadačním fondu procházejí školením, kde se seznámí s různými podobami šikany a s postupy jak uvedené situace řešit. S komplikovanějšími případy mohou mladým poradcům pomáhat dobrovolníci starší 18 let.
Pozornost je věnována celému spektru šikanování, zejména však šikanování ve školách. Šikana ve školním a výchovném prostředí není brána izolovaně, ale v úzké provázanosti na další formy násilí.

1426318                         ViewImage

V souladu v boji proti kriminalitě a šikaně se zaměřujeme zejména na:

 • výskyt šikany ve školách a osvěta veřejnosti ve smyslu možných následků vlivu tohoto negativního jevu a nutnosti jeho řešení,
 • poskytování morální a odborné pomoci obětem šikanování, jejich rodičům a příbuzným,
 • prevenci proti šikaně včetně léčebných přístupů zaměřených na děti a mládež,
 • vzdělávání dospělých – odborníků, rodičů a dalších zájemců v oblasti prevence šikany,
 • spolupráci s národními a mezinárodními institucemi v oblasti ochrany osob před šikanou.
 • Kriminalitu lze chápat jako nejextrémnější článek sociální patologie. Její zdroje spočívají v oblasti sociální a situační. V souvislosti s faktory sociálními hovoříme o příčinách a v souvislosti se situačními o příležitostech. Eliminace sociálních příčin je předmětem širokého pojetí sociální politiky, jako je výchova, vzdělávání, osvěta, sociální zabezpečení, ale i trh práce, zatímco situační aspekty spočívají v eliminaci příležitostí k páchání trestné činnosti.

Stručně vyjádřeno – sociální prevence se orientuje na pachatele a situační na omezování příležitostí k páchání trestné činnosti.

Jak zachytit a vyhodnotit počáteční příznaky šikany u svého dítěte?

I v případě, že se dítě se svým problémem nesvěří, můžete vnímat určité změny v chování dítěte, které mohou signalizovat prožívanou šikanu. Jedná se o tyto projevy:

 • za dítětem nepřichází domů spolužáci ani jiní kamarádi,
 • nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo,
 • jiné děti ho nezvou na návštěvu,
 • nerado chodí ráno do školy,
 • ztrácí chuť k jídlu,
 • nechodí do školy a ze školy nejkratší možnou cestou, případně střídá trasy,
 • ze školy chodí hladové (agresoři mu mohou brát svačiny, peníze),
 • usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze spaní,
 • ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně,
 • bývá doma smutné či apatické, objevují se výkyvy nálad,
 • žádá opakovaně o peníze na svačiny,
 • je neobvykle agresivní ke svým sourozencům nebo jiným dětem,
 • stěžuje si na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, případně ráno zvrací.