jakpomoci

Pomoc národnostním menšinám a Romům

 

Česká republika je často kritizována ze strany mezinárodních organizací, včetně Rady Evropy, za překážky ve vzdělávání a špatnou životní úroveň romské komunity v naší zemi. Někdy je tato kritika opodstatněná, mnohdy je však neoprávněná. Do národnostních menšin v ČR patří: Bulhaři, Chorvati, Maďaři, Němci, Poláci, Slováci, Srbové, Romové, Rusíni, Rusové, Řekové, Ukrajinci, Vietnamci, Bělorusové.

Politické či vojenské rozdělení hranic často způsobí, že se v jednom státě najednou ocitnou příslušníci různých etnik, kteří hovoří různými, navzájem nesrozumitelnými jazyky. I když obě etnika žijí na daném území již dlouhá staletí, politickým aktem se najednou příslušníci jedné skupiny ocitnou ve státě, jehož úřední jazyk je jim vlastní, a druhá etnická skupina ve státě, který její jazyk jako úřední neuznává. Stejně jako Češi, kteří emigrovali z nejrůznějších důvodů do zahraničí (Rumunsko, Chorvatsko, Jižní Amerika, USA apod.), snaží se i někteří jiní cizinci uchovat v nové zemi svůj mateřský jazyk a další kulturní tradice i přesto, že se zde cítí dobře a žijí zde spokojeným životem.

Ekonomická krize a vysoká nezaměstnanost v Evropě těžce postihla  zejména část obyvatel z nízko příjmových skupin, mezi ně ve většině  případů patří i Romové. Ekonomická krize výrazně zhoršila také vztahy ve společnosti a  zvýšila nevraživost k přistěhovalectví a etnické  předsudky. Cílem sociálního státu je, aby všichni občané měli stejný přístup ke vzdělání, lékařské péči a hlavně k možnosti pracovat a zvyšovat svoji životní úroveň.

crop-294736-romska-osada         crop-287887-gypsies

Část Romů si zvykla spoléhat na dávkový systém a pomoc státu, díky čemuž vyrostla generace dětí, která své rodiče nikdy neviděla fakticky pracovat. A právě v těchto rodinách nebývá prioritou ani vzdělání, na což se chceme zaměřit.

Romské děti vyrůstají v odlišném jazykovém prostředí, mnoho  z nich mluví mixem rómštiny a češtiny a vykazují slabé školní vzdělán. Nedostatečná  předškolní výchova  pak  může mít za následek zařazení dítěte do praktické školy a tím je vyloučeno z normálního života.

 

Zlepšení postavení romské menšiny, kromě jiného, záleží na jejím zájmu o vzdělání a naším cílem je podpořit tento zájem a rozvíjet jejich zájem o vzdělávání se.